Kirjan valmistuksen ympäristökuormitus

Kirjan elinkaaren aikainen ympäristökuormitus muodostuu käytettävien raaka-aineiden valmistuksesta ja kuljetuksista sekä kirjan valmistuksessa käytettävästä energiasta ja syntyvistä jätteistä. Valmiit kirjat pakataan ja kuljetetaan asiakkaille. Pakkausmateriaalit ja lopputuotteiden kuljetukset aiheuttavat oman osansa kuormituksesta.

Kirjojen valmistuksessa syntyy päästöjä ilmaan ja veteen, sekä kiinteitä jätteitä. Ilmapäästöistä merkittävimpiä ovat rikkidioksidi (SO2), typenoksidit (NOX), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC:t) ja kasvihuonekaasut. Kirjan elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä merkittävimpiä ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Kasvihuonekaasujen yhteismäärää voidaan kuvata hiilijalanjäljen avulla. Hiilijalanjäljessä fossiilista lähteistä syntyneiden kasvihuonekaasujen yhteismäärä on ilmaistu hiilidioksidiekvivalentteina (CO2 ekv.).

Kasvihuonekaasuja, rikkidioksidia ja typenoksideja syntyy sähkön ja lämmön tuotannossa, jossa hyödynnetään fossiilisia polttoaineita (esim. öljyä, kivihiiltä ja maakaasua). Lisäksi päästöjä aiheutuu kuljetuksissa käytettävistä polttoaineista. Sähköä ja lämpöä kuluu sekä kirjapainossa että raaka-aineiden valmistuksessa.

VOC-päästöjä aiheutuu painovaiheessa liuottimien, liimojen ja painovärien käytöstä, sekä pesuliuottimien ja kostutusveden sisältämästä alkoholista. COD-päästöjä aiheutuu sellun- ja paperinvalmistuksessa.

Kiinteät jätteet voidaan jakaa ongelmajätteisiin, joita ovat mm. painovärijätteet ja muut kemikaalijäämät, jotka ohjataan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Lisäksi prosessista jää yli materiaaleja, jotka ohjataan kierrätykseen. Tärkeimpiä kierrätettäviä materiaaleja ovat paperi ja kartonki sekä painolevyt. Sekajäte on kaatopaikalle menevää jätettä.