Paperinoston periaatteet

Bookwell noudattaa Sanoma-konsernin periaatteita paperiostoissaan. Sanoma tuntee vastuunsa ympäristöä kohtaan suurena paperin ostajana ja haluaa omalta osaltaan edistää metsävarojen vastuullista käyttöä. Sanoma edellyttää vastuullista puunhankintaa ja yhteiskunnallisten näkökulmien huomiointia käyttämiltään toimittajilta. Suosimme toimittajia, joilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä, sillä se toimii todentajana hyvistä liiketoimintakäytännöstä ja jatkuvasta parantamisesta.

Paperiostojen perusperiaatteet

Periaatteilla varmistetaan, että ostettava paperi on tuotettu vastuullisesti. Ostettavasta paperista tarkastellaan näitä osa-alueita:

  • raaka-aineen laillisuus ja alkuperä
  • kestävä metsänhoito (metsäsertifiointi)
  • valmistuksen ympäristövaikutukset
  • sosiaalinen vastuu

Kestävä metsätalous sisältää niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisenkin ulottuvuuden. Puunhankinnassa on ensisijaisesti tunnettava puun alkuperä ja varmistettava, että puu on laillisesti hakattua. Sanoma käyttää ostamansa paperin raaka-aineena ainoastaan laillisista lähteistä peräisin olevaa puuta. Perusedellytys kestävälle metsätaloudelle on pitkäaikainen sitoutuminen metsänhoitoon ja metsänparannukseen. On tärkeää pyrkiä suojelemaan ekologisesti monimuotoisimpia metsiä, mutta monimuotoisuutta tulee edistää myös talousmetsissä. Sanoma tukee metsäsertifiointia hyväksyttynä tapana harjoittaa kestävää metsätaloutta ja suosii hankinnoissaan sertifioidusta kuidusta valmistettuja papereita. Puun hankinta sertifioiduista metsistä on osa puunjalostusteollisuuden omaa laadunvalvontaa.

Paperin valmistuksen ympäristövastuun kautta tarkastellaan valmistajan toimia ja sitoutumista ympäristövaikutusten vähentämiseen. Järjestelmällisen toimintatavan voi todentaa vain kolmannen osapuolen myöntämällä sertifikaatilla, joka antaa varmuuden tehokkaasta ympäristöasioiden hallinnasta. Sanoma suosii erityisesti paperintoimittajia, joilla on ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, sillä järjestelmä kannustaa koko liiketoiminnan ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Sanomalle paperia toimittavista tehtaista 93 % on ISO 14001 sertifioitu. Tiedonvaihtoa ympäristö- ja laatuasioista käydään jatkuvasti paperitoimittajien kanssa.

Myös sosiaalinen vastuu huomioidaan ostoissa. Sanoma edellyttää, että ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia standardeja sekä näihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia tulee kunnioittaa ja noudattaa.

Sertifioitu metsä

Metsäsertifiointi on akkreditoidun, riippumattoman auditoijan vahvistus siitä, että auditoitua metsäaluetta hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Metsien sertifiointi on yksi tapa osoittaa puuraaka-aineen laillisuus ja kestävyys. Maailmanlaajuisesti käytössä on useita, vaatimuksiltaan hieman poikkeavia metsäsertifiointijärjestelmiä erilaisten paikallisten olosuhteiden vuoksi. Kaikki järjestelmät rakentuvat huomioimaan metsähoidossa kestävän kehityksen, mutta painottavat hieman eri tavoin taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökohtia. Sertifiointijärjestelmien keskinäisen vertailun sijaan tulisi keskittyä kestävän metsätalouden edistämiseen.

Sanoma suosii ensisijaisesti sertifioidun paperien tarjoajia, mikä tarkoittaa että paperin raaka-aineena käytettävä puuaines on sertifioiduista metsistä. Tämä pitää sisällään sertifioinnin seuraavien järjestelmien mukaan: FSC, PEFC, FFCS, SFI ja CSA. Sanoma käy tämän listan läpi vuosittain. Sertifioidun kuidun määrää pyritään jatkuvasti kasvattamaan.

Maailman metsistä noin 8 % on sertifioitu, ja suurin osa sertifioiduista metsistä sijaitsee kehittyneissä maissa. Sertifioiduista metsistä PEFC-sertifikaatin mukaisesti on sertifioitu 68 % ja FSC kattaa noin 32 %. FSC- ja PEFC-järjestelmiä usein verrataan toisiinsa. Sanoma arvioi kummatkin järjestelmät tasa-arvoisiksi. Sertifioiduilla puutuotteilla olisi enemmän kysyntää kuin mitä markkinoilla on tarjota. Erityisesti markkinoilla on pulaa FSC -sertifioidusta ensikuidusta. Monissa paperilaaduissa 100 % FSC-sertifioitua paperia ei edes ole mahdollista saada.

Alkuperän jäljitys

Paperinhankinnassa on tärkeää tuntea paperin elinkaaren alkulähteet. Puun alkuperä ja hakkuiden laillisuus voidaan todentaa metsä-, hankintaketju- ja tehdaskohtaisilla sertifikaateilla, jossa kolmas osapuoli on varmentanut puutuotteiden olevan laillisesta lähteestä ja hyvin hoidetuista metsistä. Tehdaskohtaisten puun alkuperän seurantajärjestelmien avulla puukuidun alkuperä voidaan jäljittää metsään asti ja sertifioidun kuidun osuus paperituotteessa voidaan todentaa.

Suomessa puun alkuperä pystytään jäljittämään kirjaamalla puukaupassa käytetyt sopimusnumerot tietojärjestelmään, jolloin tieto puuerän alkuperästä ja hakkuualueen sertifioinnista kulkee kannolta aina tehtaan vastaanottoon saakka. Puun alkuperän hallintaan on käytännössä katsoen olemassa vain kaksi kansainvälisesti tunnustettua järjestelmää, PEFC ja FSC. Sertifioidun kuidun todellista määrää ei voida aukottomasti raportoida, sillä järjestelmien välinen keskinäinen tunnustaminen puuttuu. Näin ollen Sanoma puhuu vain sertifioidusta kuidusta.

Paperintoimittajat vastaavat raaka-aineena käyttämänsä puun alkuperästä. Alkuperäketjun hallinta alkaa hankintaketjusta. CoC eli Chain-of-custody linkittyy FSC ja PEFC metsänhoidon sertifikaattien vaatimuksiin. CoC tarkoittaa ulkopuolisen toimijan sertifioimaa ketjua, joka varmistaa puun alkuperän metsästä paperitehtaalle. Laillisuus, alkuperä ja sertifioidun kuidun määrä selviävät metsäsertifikaatin ja CoC sertifikaatin avulla. Kun tähän ketjuun lisätään vielä tehdaskohtainen sertifikaatti, myös paperierä saa hyvästä metsänhoidosta kertovan sertifikaatin. Yleisesti ottaen CoC-järjestelmä kattaa vain sertifioiduista metsistä hankitun puun. On olemassa myös erillinen järjestelmä FSC-kontrolloidulle puulle. FSC-kontrolloitu hankintaketju varmistaa, että puuraaka-aine ei ole laittomasti tai korkean suojeluarvon metsästä hakattua, geenimuunneltua, ja ettei puunhankinnassa ole rikottu sosiaalisia arvoja. FSC-kontrolloitu puu ei ole FSC-sertifioitua, mutta yritys kontrolloi puun alkuperää edellä mainittujen kriteerien pohjalta.

Sanoma edellyttää paperintoimittajiltaan alkuperän seurantaa ja sen todentamista. Paperin hankinnassa vähimmäisvaatimuksena on, että paperinvalmistaja pystyy jäljittämään käyttämänsä kuidun alkuperän. Tämä tarkoittaa, että paperinvalmistajan on voitava osoittaa, ettei paperin valmistuksessa käytetty puuraaka-aine ole peräisin laittomilta hakkuilta tai hakkuilta, joissa on pilattu korkean suojeluarvon metsiä. Todentaminen tapahtuu toimijan vakuutuksesta.

Puukuiduista

Paperin valmistuksessa käytettävä kuitu valitaan tuotteen loppukäytön vaatimukset huomioiden. Ensikuitua, eli neitseellistä puukuitua on välttämätöntä käyttää monissa paperilaaduissa painatusvaatimusten takia. Mitä laadukkaampaa paperia vaaditaan, sitä enemmän ensikuitua tarvitaan. Tiettyjä paperilaatuja on vaikeaa tai jopa mahdotonta löytää kierrätyskuiduista valmistettuina. Sanoma käyttää aikakauslehdissä ja sanomalehdissä kierrätyskuitua mahdollisuuksien mukaan.

Paperia ei voi kierrättää loputtomasti, vaan kierrätyskuitumassan sekaan tarvitaan paperin valmistuksessa tietty osuus myös neitseellistä kuitua. Teoriassa paperikuitua voidaan kierrättää viidestä seitsemään kertaan. Kuidut lyhenevät ja menettävät lujuuttaan kerta kerralta, kunnes ne viimein poistetaan massasta siistausvaiheessa. (1) Ensikuidun lisäys auttaa kuituja sitoutumaan yhteen ja muodostamaan vahvaa paperia. Kierrätyskuidun käyttöä rajoittaa myös lopputuote. Jos lopputuotteen tulee pysyä arkistointikelpoisena mahdollisimman pitkään, valitaan tuotteeseen sellainen paperilaatu, joka on valmistettu ligniini-vapaasta kemiallisesta sellusta, joka on kellastumatonta.

Kestävän kehityksen kannalta on täysin oikein, että käytetyn paperin talteenottoa pyritään jatkuvasti tehostamaan kaikissa teollisuusmaissa. Kierrätyspaperin käyttö ei kuitenkaan yksin takaa ympäristön kannalta parasta lopputulosta. Kierrätysraaka-aineen käyttö on järkevää, kun sitä on saatavilla tehtaan läheisyydessä kuljetustarpeen minimoimiseksi. Paperitehtaiden luontaisen työnjaon mukaan puukuitua käytetään eniten metsäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, kuten Suomessa, ja kierrätyskuitua käytetään eniten Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian runsasväkisillä alueilla, joilla keräyspaperia on paljon tarjolla. Viime kädessä kuituseoksen ja eri kuitujen osuuden määräävät kuitenkin paperilaji ja sille asetetut laatuvaatimukset. (1)

Paperinhankinta Venäjältä

Ostettaessa paperia Venäjän alueelta korostuu erityisesti puunlähteen laillisuus. Sanoman Venäjältä ostama paperi täyttää vaatimukset alkuperän seurannasta ja laillisuudesta.

Venäjällä toimivat paperitehtaat ovat tehneet joitakin sitoumuksia metsäsertifiointiin. Venäjän metsiä on sertifioitu vasta vähän, mutta sertifioidun raaka-aineen osuus kasvaa koko ajan. (2) Sanoma haluaa tukea kehittyviä maita ja sisällyttää ostoihin paperia näiltä alueilta edellyttäen että raaka-aine tulee valvotuista metsistä. On tärkeää levittää tietämystä kestävästä metsänhoidosta ja sertifioinnista. Venäjä on selvästi kehittämässä omia ympäristökäytäntöjään. Venäläisten metsien sertifiointi ja lisääntynyt yhteistyö metsäteollisuusyritysten kanssa on edistänyt ekologisten arvojen huomioonottamista metsien käytössä. Viranomaisten ja yritysten lisäksi luonnonsuojeluun erikoistuneiden kansalaisjärjestöjen rooli on viime vuosina kasvanut. Ympäristövaatimuksia esittävät kaikki eurooppalaiset asiakkaat, joten toiminnan taso kehittyy väistämättä.

Esimerkiksi sanomalehtipapereiden ostojen osalta yhteistyökumppanimme hyödyntää vain suuria ja tunnettuja organisaatioita joilla on pitkäaikaiset metsänvuokraussopimukset hankkiessaan puuraaka-ainetta. Nämä organisaatiot ovat sertifioineet omat metsänsä FSC:n mukaisesti, jolloin raaka-aineen laillisuus tulee samalla todennettua. Yhteistyökumppanimme auditoi pistokoemaisesti puun alkuperää, eikä osta puuta uhanalaisista tai luonnonmukaisista metsistä. Myöskään luonnonsuojelualueisiin liitettävistä metsistä ei hankita raaka-ainetta. Sertifioitua sanomalehtipaperia emme toistaiseksi pysty venäläiseltä yhteistyökumppaniltamme ostamaan, sillä paperitehtaan tuotantoprosessia ei ole sertifioitu. Sertifikaatin saaminen myytävälle paperille edellyttää yhteistyökumppaniltamme puunhankinnalle, toimitusketjulle sekä tehtaan omille valmistusprosesseille kolmannen osapuolen myöntämää sertifikaattia. Yhteistyökumppanimme on hakemassa FSC sertifikaattia toiminnoilleen, sillä puuraaka-ainetta ostetaan jo sertifioiduista metsistä.

Lähteet:

(1) UPM Kymmene – UPM:n sanomalehtipaperilajit (2004). Ympäristöä ajatellen. PDF- aineisto: http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmmma.nsf/lupgraphics/environmental_newsprint_fi.pdf/$file/environmental_newsprint_fi.pdf
(2) Päättäjien Metsäakatemia (2006) : Tuontipuun alkuperäkysymykset http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid-PMA/DCA3D31546A75D9DC22571CA0035DC88/$file/PMA21-TerhiKoipijarvi.pdf
Stora Enso ja metsien sertifiointi: http://www.storaenso.com/sustainability/publications/fact-sheets/Documents/forest-certification-fact-sheet-finnish-july-200.pdf
Stora Enso, Vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta: http://www.storaenso.com/wood-forest/stora-enso-metsa/yritysvastuu
M-real (2005), puun alkuperästä: http://www.euroland.com/arinhtml/SF-MES/2005/AR_FIN_2005.pdf