Raportoidut päästöt

Päästöt ilmaan

Hiilijalanjälki (CO2 ekv.)

Sisältää kasvihuonekaasupäästöt (hiilidioksidi CO2, metaani CH4 ja dityppioksidi N2O), joita syntyy fossiilisten polttoaineiden palamisesta. Polttoaineita käytetään sähkön ja lämmöntuotannossa sekä liikenteessä. Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Kasvihuonekaasut lämmittävät maapalloa, koska ne päästävät lävitseen lyhytaaltoista auringonvaloa, mutta pidättävät maapallon pinnasta säteilevää pitkäaaltoista lämpösäteilyä. Lämmittävä vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä suurempi on kaasujen pitoisuus ilmakehässä.

NOX

Typen oksidit, joita muodostuu sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Aiheuttavat luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

SO2

Rikkidioksidi on rikin ja hapen yhdiste. Fossiilisten polttoaineiden käytössä syntyy riken ja typen oksideja, jotka ilman kanssa reagoidessaan muodostavat happoja, jotka laskeutuvat alas sateen mukana. Aiheuttavat luonnossa maaperän ja vesistön happamoitumista.

VOC

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (Volatile Organic Compounds), joita syntyy liuottimien, liimojen ja painovärien käytöstä, sekä pesuliuottimien ja kostutusveden sisältämästä alkoholista. VOC:t edesauttavat otsonin muodostumista alailmakehässä. VOC-päästöjen hallinta liittyy myös työturvallisuuteen. Niillä on haitallisia terveyshaittoja, joita ei vielä hyvin tunneta. VOC:eista voi aiheutua hajuhaittoja ja ärsytysoireita.

Päästöt veteen

COD

Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand): paljonko jäteveden sisältämän orgaanisen aineksen täydelliseen kemialliseen hajoamiseen kuluu happea. Kuvastaa jätevesien hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden määrää.

Kiinteät jätteet

Sekajäte

Syntyvä kaatopaikkajäte.

Ongelmajäte

Ongelmajätteiden käsittelylaitokselle ohjattava jäte.